Geloofsbelijdenis

 • Wij geloven dat God het begin van alles is, de Schepper van de Hemel en Aarde, dat Hij betrokken is bij Zijn Schepping en dat Hij Zijn eeuwig plan met de mens ten uitvoer brengt.
 • Wij geloven dat God één is, zoals het Sjema Israël ons leert. Hij is de God van Abraham, Isaäk en Jacob. De God van Israël.
 • Wij geloven dat Hij zich heeft geopenbaard in de Vader, Zoon en Geest.
 • Wij geloven dat de Zoon, Jesjoea, het hoofd is van de Gemeente. Dat Hij de beloofde Messias is uit de stam van Juda en is gekomen voor Zijn volk Israël.
 • Wij geloven in Zijn goddelijke natuur, Zijn zondeloos leven, Zijn dood en opstanding.
 • Wij geloven dat Hij zal terugkeren.
 • Wij geloven dat zonde het overtreden van Gods Tora is. De straf op het overtreden van de Tora is de dood.
 • Wij geloven dat door het zondeloze leven van de Messias, Hij onverdiend deze straf heeft gedragen. En dat Hij door Zijn opstanding de dood heeft onttroond.
 • Wij geloven in het plaatsvervangend offer van de Messias. Om onze zonden werd Hij doorboord, door onze schulden vermorzeld. De straf, die Hij onderging, bracht ons de vrede. De wonden die Hij opliep, brachten ons genezing.
 • Wij geloven in de kracht, het werk en leiding van de Heilige Geest (Roeach HaKodesj).
 • Wij geloven in de opstanding van de dood van alle mensen. Wij geloven in het oordeel en dat iedereen wordt geoordeeld naar zijn daden.
 • Wij geloven dat iedereen die opgetekend staat in het Boek des Levens eeuwig zal leven.
 • Wij erkennen het gezag van het geschreven woord – de zesenzestig boeken van de Bijbel – in de oorspronkelijke handschriften.
 • Wij geloven dat we alleen door geloof in het verlossende werk van de Messias behouden worden.
 • Wij geloven dat dit geloof zichtbaar wordt in de doop en door gehoorzaamheid aan God en aan Zijn geboden.
 • Wij geloven dat God Zich voor eeuwig heeft verbonden aan het Joodse volk.
 • Wij geloven in de verborgen waarheid van de Gemeente, die geopenbaard wordt in het Nieuwe Testament (Briet Chadasja), waarin Jood en niet-Jood samen één zijn met beiden hun eigen rol, taak en verantwoordelijkheid.
 • Wij geloven in en dragen bij aan het herstel van de wereld (Tikkoen Olam).
 • Wij geloven in en verwachten het Koninkrijk van God (Malchoet Elohiem), de centrale boodschap van Jesjoea de Messias.
 • Wij geloven in de Nieuwe Hemel en Nieuwe aarde, een plek waar dood, rouw, jammer en pijn niet meer voorkomen en waar God bij de mens zal wonen.